Η Συνέλευση του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην συνεδρία της 12ης Σεπτεμβρίου 2018,
συζήτησε τις πρόσφατες εξαγγελίες του Υπουργού Παιδείας για τις αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Τα μέλη της Συνέλευσης αντιλαμβανόμαστε ότι οι εξαγγελίες αυτές δεν αποτελούν τις τελικές
προτάσεις του Υπουργείου, ωστόσο ο αποκλεισμός1, για μια ακόμη φορά, της διδασκαλίας της
Ισπανικής Γλώσσας στη δημόσια εκπαίδευση, μας υποχρεώνει να τονίσουμε τα εξής:
Η ελληνική πολιτεία εναρμονισμένη με την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του
Συμβουλίου της Ευρώπης για την προώθηση της πολυγλωσσίας στην Ευρώπη:
- ενέταξε το 2009 την Ισπανική στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(απόφαση 105954/Γ2, 03-09-2009)2 ως γλώσσα επιλογής (Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και
Ισπανική).
- Πριν την ένταξή της στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα η διδασκαλία της Ισπανικής άρχισε τη σχολική
χρονιά 2006-2007 με την εφαρμογή πιλοτικής διδασκαλίας σε 7 Γυμνάσια όλης της χώρας
(ΦΕΚ 1426 τ.Β΄/97372/Δ2/22-09-2006). Τον τρίτο χρόνο εφαρμογής του (με τις υπουργικές
αποφάσεις 105954/Γ2, 03-09-2009 και 105959/Γ2, 03-09-2009) το προαναφερθέν πιλοτικό
πρόγραμμα επεκτάθηκε σε 6 επιπλέον σχολεία.
- Προχώρησε στη σύσταση κλάδου ΠΕ40 (Ισπανικής Γλώσσας) και στην απόδοση παιδαγωγικής
επάρκειας στους πτυχιούχους του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας.
Ωστόσο, παρά το μεγάλο ενδιαφέρον που εκδήλωσαν οι μαθητές και την συνεχώς αυξανόμενη
ζήτηση που παρατηρούνταν χρόνο με το χρόνο, σειρά μέτρων που έλαβε το Υπουργείο είχε ως
αποτέλεσμα τον εξοβελισμό της Ισπανικής Γλώσσας από την εκπαίδευση. Συγκεκριμένα:
- με τις με αριθμ. πρωτ. 115475/Γ2/21-08-2013 και 115478/Γ2/21.8.2013 αποφάσεις του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων τροποποιήθηκε το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων Α΄, Β΄,
Γ΄ τάξεων του Ημερήσιου Γυμνασίου, καθώς και της Α’ τάξης του Γενικού Λυκείου, με
αποτέλεσμα την κατάργηση της διδασκαλίας της Ισπανικής Γλώσσας όχι μόνο στα Δημόσια Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια της χώρας, αλλά και στα Ιδιωτικά, που ως γνωστόν, υποχρεούνται
να ευθυγραμμίζουν το ωρολόγιο πρόγραμμά τους με το πρόγραμμα των Δημόσιων Σχολείων. 3
Με βάση τα ανωτέρω, ενώ θεωρητικά δινόταν η δυνατότητα στους μαθητές να επιλέγουν τη γλώσσα
που επιθυμούσαν να διδαχθούν στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου μεταξύ της Γαλλικής, της Γερμανικής,
της Ιταλικής και της Ισπανικής4, ουσιαστικά η δυνατότητα αυτή δεν ίσχυε όσον αφορά την Ισπανική
γλώσσα, καθώς απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία τμήματος διδασκαλίας ξένης γλώσσας
πέραν του ελάχιστου προβλεπόμενου αριθμού μαθητών που θα την επέλεγαν ως β΄ ξένη γλώσσα ήταν
και η ύπαρξη διορισμένου εκπαιδευτικού της ξένης γλώσσας είτε οργανικά τοποθετημένου στη σχολική
μονάδα όπου θα δημιουργηθεί το τμήμα είτε στη διάθεση του οικείου ΠΥΣΔΕ5.
Γνωρίζοντας ότι:
- η Ισπανική είναι πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,
- έχει εξαγγελθεί η σύνδεση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης με το Κρατικό Πιστοποιητικό
Γλωσσομάθειας ,
- έχει εξαγγελθεί, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου, η πρόβλεψη για «δύο διδακτικές
ώρες για ένα μάθημα επιλογής. Στις επιλογές περιλαμβάνονται ειδικά μαθήματα που οι υποψήφιοι
μπορεί να χρειαστούν και για την εισαγωγή τους σε κάποια Τμήματα»6 της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
θεωρούμε αδιανόητο η Ισπανική Γλώσσα να εξακολουθεί να αποκλείεται από τη διδασκαλία στα
Δημόσια Σχολεία.
Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη:
- Τη θέση της Ισπανικής στον κόσμο (δεύτερη ομιλούμενη γλώσσα μετά τα Κινεζικά, δεύτερη γλώσσα
διεθνούς επικοινωνίας μετά τα Αγγλικά)
- Τις άριστες σχέσεις μεταξύ της Ελλάδας και των Ισπανόφωνων χωρών (ποικίλες οικονομικές και
πολιτιστικές σχέσεις, μεγάλο αριθμό Τμημάτων Νεοελληνικών και Κλασικών Σπουδών σε Ισπανία και
Λατινική Αμερική κλπ.)
- Την εντυπωσιακά μεγάλη απήχηση της Ισπανικής στην ελληνική κοινωνία κάτι που φαίνεται από την
ανταπόκριση των μαθητών, αλλά και από το μεγάλο πλήθος των υποψηφίων για την απόκτηση
διπλωμάτων πιστοποίησης (ΚΠΓ και Ινστιτούτο Cervantes)
Ζητούμε άμεσα:
- Την επανένταξη της Ισπανικής στη δημόσια εκπαίδευση ως επιλεγόμενη Β’ ξένη γλώσσα
- Την αξιοποίηση της Δεύτερης Ειδικότητας, της ανάθεσης δηλαδή τμημάτων Ισπανικής γλώσσας σε
ήδη διορισμένους, με άλλη ειδικότητα, πτυχιούχους Ισπανικής φιλολογίας προκειμένου να
συμπληρώνουν το ωράριο διδασκαλίας τους χωρίς περαιτέρω δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, κάτι που θα βοηθούσε στο να μην εξαφανιστούν τα Ισπανικά από τη δημόσια
εκπαίδευση λόγω μη διαθέσιμων κονδυλίων σε καιρό οικονομικής κρίσης. (38 καθηγητές)
- Την πρόβλεψη 2ωρης διδασκαλίας στην Τρίτη Λυκείου ως ειδικό μάθημα «που οι υποψήφιοι μπορεί
να χρειαστούν και για την εισαγωγή τους σε κάποια Τμήματα»7 της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Επίσης ζητούμε, στο πλαίσιο της ισότιμης μεταχείρισης των γλωσσών:
- να ενταχθεί η Ισπανική στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
- Να προκηρυχτούν θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών Ισπανικής μέσω του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ
Για το σκοπό αυτό η Συνέλευση του Τμήματος εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Τμήματος Ισπανικής
Γλώσσας και Φιλολογίας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες (συναντήσεις με υπευθύνους
Υπουργείου, Επιτροπές Παιδείας πολιτικών κομμάτων, φορείς, οργανώσεις) ώστε να δημοσιοποιηθεί το
πρόβλημα της «μη διδασκαλίας» της Ισπανικής Γλώσσας στην Εκπαίδευση και να δρομολογηθούν
άμεσα λύσεις στο πρόβλημα αυτό.

Πηγή: http://www.spanll.uoa.gr/fileadmin/spanll.uoa.gr/uploads/Diafora/Didaskali__a_Ispaniki__s_stin_Ekpai__deysi.pdf

Suscribe tu email para recibir todas las noticias de ASPE

 

ASPE @ Facebook Follow @aspegr

Login Form

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com